เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลบางอย่างบนเว็ปไซต์อาจจะยังไม่เป็นข้อมูลที่ล่าสุดและถูกต้องที่สุด ซึ่งทางบริษัทจึงยังไม่สามารถรับประกันข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามทางบริษัท Frank และทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกคนกำลังดำเนินงานความพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลต่างๆ นั้นถูกต้อง

ทางเราได้ทำงานอย่างหนักเพื่อหาข้อมูลต่างๆ มานำเสนอให้กับคุณ ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ห้ามนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้เพื่อการทำงานเชิงพาณิชย์ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางเรา

จะคุ้มครองรถของคุณทันทีที่คุณชำระเงินภายในเวลาทำการ

แม้ว่าเราจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความปลอดภัยและทันสมัยมากที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันภัยความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ได้โดยคุณต้องอ่านเงื่อนไขต่างๆ และรับความเสี่ยงเอง

 1. การสิ้นสุดความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนั้น จะสิ้นสุดได้ตาม 3 กรณี คือ

  การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย และพ.ร.บ. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

  1. สิ้นสุดตามวันที่ เวลา ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ ซึ่งก็คือกรมธรรม์ของเราหมดความคุ้มครองตามอายุกรมธรรม์ คือทุก 1 ปี
  2. มีการแจ้งยกเลิกโดยบริษัทประกันภัยบริษัทสามารถบอกเลิกการให้ความคุ้มครองได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ล่าสุดที่แจ้งบริษัทฯไว้ และจะมีผลให้กรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครองในวันทีถัดจาก 30 วันที่แจ้งไว้แล้ว ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่กรมธรรม์ได้บังคับใช้ไปแล้วออกตามตารางแนบซึ่งโดยปกแล้วจะเกิดจากกรณีที่บริษัทค้นพบในภายหลังว่ารถแต่งหรือเพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งรถ ไม่ตรงกับวันที่แจ้งทำประกันภัยไว้ใช้งานรถผิดประเภท นำรถยนต์ที่จดทะเบียนส่วนบุคคลไปใช้งานเชิงพาณิชย์
  3. มีการบอกยกเลิกโดยผู้เอาประกันภัย
   1. ผู้ซื้อ พ.ร.บ. สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ.รถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ด้วยตนเองกับบริษัทกลางช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือขอคืนค่าดำเนินการผ่านบริษัทฯ ได้
   2. ผู้ซื้อกรมธรรม์รถยนต์ เมื่อผู้เอาประกันภัยแจ้งยกเลิกความคุ้มครองอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีผลให้กรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครอง ณ วันที่บริษัทประกันได้รับหนังสือบอกเลิกหรือตามวันที่ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันไหนเป็นวันหลังสุด ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันคืนตามอัตราการคืนเบี้ยที่ระบุไว้ตามตารางแนบซึ่งเกิดได้จากกรณีที่
    • ขายรถยนต์ ในกรณีที่เจ้าของรถยน์ได้ทำการขายรถยนต์และต้องการแจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อให้เกิดการสิ้นสุดความคุ้มครองในกรมธรรม์
    • ทำสัญญากู้เงินใหม่ (Refinance) เมื่อเจ้าของรถได้ทำสัญญากู้เงินใหม่กับสถาบันการเงินและต้องเปลี่ยนบริษัทประกันภัยตามข้อกำหนดของสถาบันการเงินนั้นๆ
    • เปลี่ยนเพ็กเกจความคุ้มครองใหม่ เมื่อผู้เอาประกันภัยต้องการเปลี่ยนความคุ้มครองของประกันรถยนต์ใหม่

การคืนเบี้ยประกันจะคำนวณตามตารางอัตราคืนเบี้ยประกันภัยด้านล่างรวมถึงการคืนเงินเต็มจำนวนหลังการซื้อภายใน 15 วัน


ตารางอัตราการคืนเบี้ยประกันภัย*  

*การคืนเงินเต็มจำนวนภายหลังการซื้อ 15 วันขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของลูกค้า

ในกรณีที่มีการแจ้งเคลมก่อนการแจ้งการสิ้นสุดความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันรถยนต์ ทางบริษัทประกันภัยจะพิจจารณาข้อมูลตามข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการคืนเบี้ยประกันภัย

การจ่ายคืนเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับรอบการจ่ายเงินของบริษัทและมูลค่าของแถมจะถูกหักออกก่อนการคืนเบี้ยประกันให้กับลูกค้า


2. ข้อยกเว้นการประกันภัย

2.1 การยกเว้นทั่วไป
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้นโดยตรงและโดยอ้อมของเหตุการณ์ต่อไปนี้
2.1.1 สงคราม การรุกราน การกระทำของชาติศัตรู การสู้รบหรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการทำสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)
2.1.2 สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฎ การปฏิวัติการต่อต้านรัฐบาล การยึดอำนาจการปกครองโดยกำลังทหาร หรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
2.1.3 วัตถุอาวุธปรมาณู
2.1.4 การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูหรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสำหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้ การเผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวปรมาณูซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง

2.2 การยกเว้นการรับผิดต่อบุคคลภายนอก
การประกันภัยหมวดนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากเหตุการณ์เหล่านี้

2.2.1 การใช้รถยนต์นอกอณาเขตคุ้มครอง
2.2.2 การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
2.2.3 การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
2.2.4 การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
2.2.5 ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น
2.2.6 การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปรอร์เซ็นต์

3. อายุของใบเสนอค่าเบี้ยและระยะเวลาในการชำระเงิน

ใบเสนอราคาค่าเบี้ยประกันรถยนต์มีอายุ 30 วันนับจากวันที่ออกใบเสนอราคา ลูกค้าสามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามราคาที่ระบุในใบเสนอค่าเบี้ยได้ภายใน 30 วันเช่นเดียวกัน

4. คำเตือน

ลูกค้าควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจ รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการชำระเงิน
ในกรณีของการซื้อที่ได้รับคำแนะนำจากจากลูกค้าและพาร์ทเนอร์การตัดสินของบริษัทถือเป็นการสิ้นสุด
Frank ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการตัดสินใจสุดท้ายตามกรมธรรม์ของลูกค้าหรือจากการได้รับค่าสอนไหมทดแทนจากการแจ้งเคลมซึ่งถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทรับประกันภัย


เงื่อนไขและข้อตกลงของการส่งเสริมการขาย

 1. Frank ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขรายการส่งเสริมการขายจากพาร์ทเนอร์ให้แก่ลูกค้าโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
 2. รายการส่งเสริมการขายแบบเฉพาะเจาะจงไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับสินค้าอื่นได้ๆ
 3. รายการส่งเสริมการขายโดย Frank ขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีการชำระเงินและสารมาถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ลูกค้าเลือก
 4. รายการส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้ร่วมกันกับรายการส่งเสริมการขายอื่น, ส่วนลด และ/หรือการร่วมรายการอื่นๆ ได้
 5. รายการส่งเสริมการขายทั้งหมดมีวันหมดอายุและไม่สามารถนำมาใช้ได้เมื่อเลยกำหนดเวลาแล้ว
 6. เมื่อต้องการใช้รายการส่งเสริมการขาย ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานตามที่บริษัทร้องขอที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนั้น ถ้าไม่สามารแสดงหลักฐานได้หรือหลักฐานไม่ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนั้น
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิร่วมรายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้า 1 คนต่อ 1 สิทธิ์
 8. ลูกค้าต้องแจ้งสิทธิ์หรือรายการส่งเสริมการขายที่ต้องการใช้ให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้


เงื่อนไขและข้อตกลงของการแนะนำลูกค้า

 1. มูลค่าของการจ่ายค่าแนะนำลูกค้าให้แก่ผู้แนะนำขึ้นอยู่กับชนิดของประกันรถยนต์ที่ลูกค้าผู้ถูกแนะนำซื้อประกัน
 2. ผู้แนะนำสามารถแนะนำลูกค้าให้ Frank ได้ไม่จำกัดจำนวน (รวมถึงรถยนต์คันที่ 2 ของผู้แนะนำเอง, เพื่อน และครอบครัว)
 3. การจ่ายเงินให้กับผู้แนะนำจะดำเนินการโดยการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของผู้แนะนำเมื่อการแนะนำเสร็จสิ้นการซื้อ การออกกรมธรรม์แล้วเสร็จ และเริ่มต้นวันคุ้มครองแล้ว
 4. สามารแสดงหลักฐานการแนะนำและความสัมพันธุ์ระหว่างผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำให้ซื้อกรรมธรรม์ได้
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายค่าแนะนำลูกค้าเมื่อไม่สามารถแสดงหลักฐานการแนะนำได้
 6. การแนะนำลูกค้าไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย, ส่วนลดและสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอื่นๆ ได้

 

เงื่อนไขและข้อตกลงของการจัดส่งกรมธรรม์

 1. Frank ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกวิธีการจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้กับลูกค้า
 2. ระยะเวลาการจัดส่งกรมธรรม์อยู่ระหว่าง 2-10 วันทำการขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดส่ง, สภาพอากาศ และ/หรือการเลือกวิธีการจัดส่งกรมธรรม์
 3. Frank จะทำการจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจให้กับลูกค้าโดยไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตามลำดับก่อนหลังในการจัดส่ง ถ้าลูกต้องการทราบหมายเลขในการจัดส่งสามารถโทรสอบถามได้ที่ โทร. 02-106-5800

 

เงื่อนไขและข้อตกลงของของสมนาคุณ

 1. Frank ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ที่ได้มอบของสมนาคุณหรือของแถมให้กับลูกค้าตามรายการส่งเสริมการขายที่จัดขึ้น
 2. จำนวนของของสมนาคุณหรือของแถมที่มอบให้กับลูกค้าขึ้นอยู่กับความล่าช้าหรือความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 3. Frank ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณหรือของแถมให้กับลูกค้าด้วยมูลค่าที่เท่าเทียมกันในกรณีที่ของสมนาคุณหรือของแถมที่เลือกไว้หมดหรือมีจำนวนไม่เพียงพอ
วิธีการชำระเงิน
ร่วมมือกับ

ติดต่อแฟ้รงค์

Frank

ประกันรถยนต์

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จ่ายผ่านช่องทางอื่น
จ่ายผ่านเคาท์เตอร์
จ่ายผ่าน ATM หรือออนไลน์ แบงค์กิ้ง

ร่วมมือกับ

ออกกรมธรรม์โดย
รับรองความปลอดภัยโดย
ภายใต้การควบคุมจาก
8th Floor, Sethiwan Tower,139 Pan Rd. Silom, Bangrak 10500 Bangkok, Thailand • Frank Insurance Broker (Thailand) Co. Ltd., is trading as Frank.co.th
OIC license for non-life insurance registration number : 00017/2559 • DBD registration number 0105559056161
All Frank.co.th products are underwritten by Bangkok Insurance