เงินชดเชยรายได้รายวันจากอุบัติเหตุ

 • เงินชดเชยคิดตามทุนประกัน ถ้าคุณได้รับการรักษาในรพ.
 • ต้องเป็นผู้ป่วยในใน รพ. โดยต้องอยู่ในระ.ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 • ระหว่างอยู่ในรพ. ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เท่านั้น
 • ระยะเวลารักษาสูงสุดไม่เกิน 30 วัน
 • คุ้มครองคนขับและผู้โดยสารจากอุบัติเหตุเดียวกันไม่เกิน 7 คน ในกรณีที่ผู้บาดเจ็บมากกว่า 7 คน เงินชดเชยรวมจะไม่เพิ่มขึ้น แต่จะนำเงินชดเชยรวมมาเฉลี่ยเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัย/วัน และจ่ายให้กับผู้ได้รับความคุ้มครองทุกคน

ตัวอย่าง

 1. ไม่เกิน 7 คน หากคนขับและผู้โดยสาร นอนรพ. จำนวนวัน* 5,000 บาท ต่อคนต่อวัน
 2. เกิน 7 คน ให้เฉลี่ยต่อคน เช่น กรณีคนขับและผู้โดยสารจำนวน 10 คน ได้รับค่าชดเชยคนละ (5,000 บาท *7 คน) / 10 = 3,500 บาท ต่อคนต่อวัน

ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดเงินชดเชยรายได้รายวันจากอุบัติเหตุ

 • การฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การได้รับเชื้อโรค ปรสิต
 • การทำศัลยกรรม
 • การแท้งลูก
 • การเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือก่ออาชญากรรมสถานหนัก
 • การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
 • การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด หรือเคยได้แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย
 • การขับขี่โดยบุคคลซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (ไม่นำมาบังคับใช้กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก)

เอกสารการเรียกร้องสินไหม

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม
 • ใบรับรองแพทย์หรือใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการ ผลการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล
 • สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษา (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลที่แสดงจำนวนวันที่นอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 • สำเนาบันทึกประจำวัน
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
 • สำเนาใบสรุปรายงานการสำรวจอุบัติเหตุที่ระบุชื่อผู้บาดเจ็บในรถยนต์คันที่เอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น
ร่วมมือกับ

Frank

ประกันรถยนต์

เดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จ่ายผ่านช่องทางอื่น
จ่ายผ่านเคาท์เตอร์
จ่ายผ่าน ATM หรือออนไลน์ แบงค์กิ้ง

ร่วมมือกับ

ออกกรมธรรม์โดย
รับรองความปลอดภัยโดย
ภายใต้การควบคุมจาก
8th Floor, Sethiwan Tower,139 Pan Rd. Silom, Bangrak 10500 Bangkok, Thailand • Frank Insurance Broker (Thailand) Co. Ltd., is trading as Frank.co.th
OIC license for non-life insurance registration number : 00017/2559 • DBD registration number 0105559056161