การประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์

ความคุ้มครอง

- จ่ายเงินชดเชยทรัพย์สินส่วนบุคคลในรถสูญหาย จากการลักทรัพย์ ซึ่งใช้กำลังอย่างรุนแรงและปรากฏร่องรอยอย่างชัดเจนต่อตัวรถ

- ชดใช้ให้เท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หักด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย แต่ไม่เกินทุนประกันภัย

- กรณีรถยนต์สูญหาย จ่าย 2 เท่า

ทรัพย์สินส่วนบุคคล หมายถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยที่ไม่ใช่อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ เช่น กระเป๋า และทรัพย์สินภายในกระเป๋า โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ต่อพ่วง กล้องถ่ายรูป นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของข้อตกลงคุ้มครองนี้

ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดการประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์

- ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากลักทรัพย์โดยบุคคลได้รับมอบหมายหรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า หรือกระทำโดยผู้เอาประกันภัย หรือหุ้นส่วน หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง หรือบุคคลในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย

- เงิน ทอง อัญมณี พระเครื่อง โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

- ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง แม่พิมพ์

- วัตถุระเบิด อาวุธต่างๆ

- ทรัพย์สินในการดูแลรักษาของผู้ได้รับความคุ้มครอง ในฐานะผู้รับฝากทรัพย์

- เทป ซีดี ดีวีดี เครื่องเสียง สัญญาณกันขโมย

- ความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ทุกชนิด

การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เมื่อได้เกิดความเสียหายผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

1 - แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที และแจ้งความเสียหายดังกล่าวต่อบริษัทโดยไม่ชักช้า

2 - ส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดความสูญหายโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

2.1 - รายการทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหายโดยละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร

2.2 - สำเนาแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

2.3 - สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่ระบุสาเหตุของความสูญหาย

2.4 - เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

ร่วมมือกับ

Frank

ประกันรถยนต์

เดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จ่ายผ่านช่องทางอื่น
จ่ายผ่านเคาท์เตอร์
จ่ายผ่าน ATM หรือออนไลน์ แบงค์กิ้ง

ร่วมมือกับ

ออกกรมธรรม์โดย
รับรองความปลอดภัยโดย
ภายใต้การควบคุมจาก
8th Floor, Sethiwan Tower,139 Pan Rd. Silom, Bangrak 10500 Bangkok, Thailand • Frank Insurance Broker (Thailand) Co. Ltd., is trading as Frank.co.th
OIC license for non-life insurance registration number : 00017/2559 • DBD registration number 0105559056161