เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถ

ความคุ้มครอง

- จ่ายเงินชดเชยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ รถชนรถ และผู้เอาประกันภัย เมื่อนำรถเข้าซ่อมนานกว่า 12 ชั่วโมง

- ชดเชยตามจำนวนเงินเอาประกันภัย/ครั้ง (ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)

- ความคุ้มครองแบ่งเป็น 2 กรณี

- กรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายถูก

- กรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายผิด หรือประมาทร่วม หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิด

ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดเงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถ

1 - การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์

2 - การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือ เครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ

3 - ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ

4 - ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น ต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน

5 - การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์

6 - การใช้ลากจูง หรือผลักดัน

7 - การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

์แต่การยกเว้นตามข้อ 5) และ 6) และ 7) นี้จะไม่นำมาบังคับใช้สำหรับกรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายถูก หรือความเสียหายไม่ได้เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่

เอกสารใช้ในการเรียกร้อง

1 - ใบส่งซ่อมจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี หรือ

2 - สำเนาแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือแบบฟอร์มแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยที่ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไว้อย่างชัดเจน หรือ

3 - สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนต์ที่รับรองสำเนาถูกต้องและมีการระบุสาเหตุและหมายเลขทะเบียนรถยนต์คู่กรณีไว้อย่างชัดเจน

4 - ใบรับรถยนต์ที่มีการระบุวันที่รถเข้าซ่อมแซมและออกจากอู่หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์

5 - สำเนาใบเสร็จรับเงินจากอู่หรือศูนย์ซ่อม (ถ้ามี)

6 - ภาพถ่ายความเสียหายก่อนซ่อมแซม

7 - เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

ร่วมมือกับ

Frank

ประกันรถยนต์

เดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จ่ายผ่านช่องทางอื่น
จ่ายผ่านเคาท์เตอร์
จ่ายผ่าน ATM หรือออนไลน์ แบงค์กิ้ง

ร่วมมือกับ

ออกกรมธรรม์โดย
รับรองความปลอดภัยโดย
ภายใต้การควบคุมจาก
8th Floor, Sethiwan Tower,139 Pan Rd. Silom, Bangrak 10500 Bangkok, Thailand • Frank Insurance Broker (Thailand) Co. Ltd., is trading as Frank.co.th
OIC license for non-life insurance registration number : 00017/2559 • DBD registration number 0105559056161