ความคุ้มครอง

•ยางรถยนต์กรณีที่ได้รับความเสียหายจนกระทั่งฉีกขาดหรือระเบิดและมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยางอะไหล่ ยางสำรอง ยางใน และ/หรืออยู่ระหว่างการขนส่ง

•น้ำมันเครื่องและ/หรือน้ำมันหล่อลื่น กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้มีการรั่วหรือไหลของน้ำมันเครื่องและ/หรือน้ำมันหล่อลื่น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ำยาทำความเย็น น้ำยาหล่อเย็น น้ำมันหรือพลังงานเชื้อ เพลิงใดๆ

•จ่ายค่าทดแทนเป็น Agreed Value

ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดเงินชดเชยค่าเสียหายของยาง น้ำมันเครื่องและ/หรือน้ำมันหล่อลื่น

•การใช้ลากจูง หรือผลักดัน

•การใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่ระบุไว้ในคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

•การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฏหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์

•การขับขี่โดยบุคคลซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (ไม่นำมาบังคับใช้กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก)

เอกสารการเรียกร้องสินไหม

•สำเนาแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

•สำเนาใบเสร็จรับเงินการเปลี่ยนยางรถยนต์ที่ระบุจำนวนยางรถยนต์ และ/หรือ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น

•ใบแจ้งรายการความเสียหายจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี (ถ้ามี)

•เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

วิธีการชำระเงิน
ร่วมมือกับ

00017/2559

ติดต่อแฟ้รงค์

Frank

ประกันรถยนต์

เดินทาง

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จ่ายผ่านช่องทางอื่น
จ่ายผ่านเคาท์เตอร์
จ่ายผ่าน ATM หรือออนไลน์ แบงค์กิ้ง

ร่วมมือกับ

ออกกรมธรรม์โดย
รับรองความปลอดภัยโดย
ภายใต้การควบคุมจาก
8th Floor, Sethiwan Tower,139 Pan Rd. Silom, Bangrak 10500 Bangkok, Thailand • Frank Insurance Broker (Thailand) Co. Ltd., is trading as Frank.co.th
OIC license for non-life insurance registration number : 00017/2559 • DBD registration number 0105559056161
All Frank.co.th products are underwritten by Bangkok Insurance