ความคุ้มครอง

•ยางรถยนต์กรณีที่ได้รับความเสียหายจนกระทั่งฉีกขาดหรือระเบิดและมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยางอะไหล่ ยางสำรอง ยางใน และ/หรืออยู่ระหว่างการขนส่ง

•น้ำมันเครื่องและ/หรือน้ำมันหล่อลื่น กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้มีการรั่วหรือไหลของน้ำมันเครื่องและ/หรือน้ำมันหล่อลื่น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ำยาทำความเย็น น้ำยาหล่อเย็น น้ำมันหรือพลังงานเชื้อ เพลิงใดๆ

•จ่ายค่าทดแทนเป็น Agreed Value

ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดเงินชดเชยค่าเสียหายของยาง น้ำมันเครื่องและ/หรือน้ำมันหล่อลื่น

•การใช้ลากจูง หรือผลักดัน

•การใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่ระบุไว้ในคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

•การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฏหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์

•การขับขี่โดยบุคคลซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (ไม่นำมาบังคับใช้กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก)

เอกสารการเรียกร้องสินไหม

•สำเนาแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

•สำเนาใบเสร็จรับเงินการเปลี่ยนยางรถยนต์ที่ระบุจำนวนยางรถยนต์ และ/หรือ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น

•ใบแจ้งรายการความเสียหายจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี (ถ้ามี)

•เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

ร่วมมือกับ

Frank

ประกันรถยนต์

เดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จ่ายผ่านช่องทางอื่น
จ่ายผ่านเคาท์เตอร์
จ่ายผ่าน ATM หรือออนไลน์ แบงค์กิ้ง

ร่วมมือกับ

ออกกรมธรรม์โดย
รับรองความปลอดภัยโดย
ภายใต้การควบคุมจาก
8th Floor, Sethiwan Tower,139 Pan Rd. Silom, Bangrak 10500 Bangkok, Thailand • Frank Insurance Broker (Thailand) Co. Ltd., is trading as Frank.co.th
OIC license for non-life insurance registration number : 00017/2559 • DBD registration number 0105559056161