ความคุ้มครอง

• รถยนต์คันที่เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก

• ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง

• คุ้มครองเฉพาะฝ่ายถูก เท่านั้น

• จะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจน

• สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดเงินชดเชยปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุ

1.การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

2. การใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่ระบุไว้ในคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

3.การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือ ใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์

เอกสารการเรียกร้องสินไหม

•แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

•ใบแจ้งรายการความเสียหายจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี หรือ

•สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนต์ที่รับรองสำเนาถูกต้องและมีการระบุสาเหตุและหมายเลขทะเบียนรถยนต์คู่กรณีไว้อย่างชัดเจน

•เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

ร่วมมือกับ

Frank

ประกันรถยนต์

เดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จ่ายผ่านช่องทางอื่น
จ่ายผ่านเคาท์เตอร์
จ่ายผ่าน ATM หรือออนไลน์ แบงค์กิ้ง

ร่วมมือกับ

ออกกรมธรรม์โดย
รับรองความปลอดภัยโดย
ภายใต้การควบคุมจาก
8th Floor, Sethiwan Tower,139 Pan Rd. Silom, Bangrak 10500 Bangkok, Thailand • Frank Insurance Broker (Thailand) Co. Ltd., is trading as Frank.co.th
OIC license for non-life insurance registration number : 00017/2559 • DBD registration number 0105559056161