ความคุ้มครอง

• รถยนต์คันที่เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก

• ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง

• คุ้มครองเฉพาะฝ่ายถูก เท่านั้น

• จะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจน

• สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดเงินชดเชยปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุ

1.การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

2. การใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่ระบุไว้ในคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

3.การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือ ใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์

เอกสารการเรียกร้องสินไหม

•แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

•ใบแจ้งรายการความเสียหายจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี หรือ

•สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนต์ที่รับรองสำเนาถูกต้องและมีการระบุสาเหตุและหมายเลขทะเบียนรถยนต์คู่กรณีไว้อย่างชัดเจน

•เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

วิธีการชำระเงิน
ร่วมมือกับ

00017/2559

ติดต่อแฟ้รงค์

Frank

ประกันรถยนต์

เดินทาง

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จ่ายผ่านช่องทางอื่น
จ่ายผ่านเคาท์เตอร์
จ่ายผ่าน ATM หรือออนไลน์ แบงค์กิ้ง

ร่วมมือกับ

ออกกรมธรรม์โดย
รับรองความปลอดภัยโดย
ภายใต้การควบคุมจาก
8th Floor, Sethiwan Tower,139 Pan Rd. Silom, Bangrak 10500 Bangkok, Thailand • Frank Insurance Broker (Thailand) Co. Ltd., is trading as Frank.co.th
OIC license for non-life insurance registration number : 00017/2559 • DBD registration number 0105559056161
All Frank.co.th products are underwritten by Bangkok Insurance