กรมธรรม์

เอกสารซึ่งออกโดยผู้รับประกันภัย (The insurer) โดยมีข้อความตรงกับความประสงค์ในใบคำขอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปซึ่ง ระบุถึงสาระสำคัญของข้อตกลง เงื่อนไข และความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย

การต่ออายุ

การดำเนินการเพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อเนื่องสืบไปจากวันที่กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ

การเสื่อมราคา

การลดลงของมูลค่าทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

การรับประกันภัย

กระบวนการที่บริษัทประกันภัยใช้ในการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธกรมธรรม์

ข้อกำหนดต่อท้าย

ข้อกำหนดใหม่ต่อท้ายกรมธรรม์มาตรฐานระบุเงื่อนไขในการเพิ่มประโยชน์ หรือข้อจำกัดใดๆ นอกเหนือจากกรมธรรม์มาตรฐาน

ความคุ้มครองการชน

จ่ายสำหรับความเสียหายต่อรถของคุณโดยไม่คำนึงว่าใครคือผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะต้องจ่ายเงินสำหรับการซ่อมแซม หรือจ่ายตามมูลค่าจริงของรถคุณโดยหักค่าความเสียหายส่วนแรก

ความเสียหาย

ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย อันเกิดจากรถยนต์

คำขอเอาประกันภัย

ใบคำขอเอาประกันภัยเป็นเอกสารที่ทำขึ้นเพื่อแสดงความประสงค์ว่าจะเอาประกันภัยอย่างใดอย่างหนึ่งไว้กับผู้รับประกันภัย

ค่าความเสียหายส่วนแรก

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายเมื่อทำการเคลม ยิ่งจ่ายค่าความเสียหายส่วนแรกสูง ค่าเบี้ยประกันก็จะยิ่งถูกลง

ค่าเบี้ยประกัน

จำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อให้มีหรือรักษากรมธรรม์ประกันภัย คุณสามารถเลือกที่จะจ่ายปีละครั้งหรือผ่อนรายเดือนดอกเบี้ย 0%

ค่าสินไหมทดแทน

ความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ โดยความเสียหายดังกล่าว เป็นผลมาจากภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และมีจำนวนตามที่เสียหายจริง

ทุนเอาประกันภัยหรือจำนวนเงินที่เอาประกันภัย

จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นตามสัญญา

บาดเจ็บทางกาย

การบาดเจ็บทางกายภาพของบุคคลหนึ่ง

เบี้ยประกันภัย

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งใช้ให้กับผู้รับประกันภัย เนื่องจากสัญญาประกันภัยเป็นสัญญา ต่างตอบแทน ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัย และเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับประกันภัยก็อาจปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ได้ จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะชำระเบี้ยประกันภัยตามหน้าที่ของตน

ผู้รับประกันภัย

คู่สัญญาประกันภัย (โดยทั่วไปคือบริษัทประกันภัย) ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ผู้รับประกันภัยมีสิทธิในการรับเบี้ยประกันภัย และมีหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นตามที่ระบุไว้ในสัญญา ในการชดใช้นั้น อาจชดใช้เป็นเงินสด การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม หรือการหาของชิ้นใหม่มาแทนที่ได้รับความเสียหายก็ได้

ผู้รับประโยชน์

เป็นบุคคลภายนอกสัญญาที่มีสิทธิเข้ารับประโยชน์ในค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ผู้รับประโยชน์อาจ เป็นบุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยก็ได้ ในกรณีที่เป็นต่างบุคคล เมื่อมีผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยจะไม่มีสิทธิ รับค่าสินไหมทดแทนอีกต่อไป

ผู้เอาประกันภัย

คู่สัญญาประกันภัยซึ่งมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงต่อผู้รับประกันภัย ตลอดจนมีหน้าที่ชำระเบี้ย ประกันภัย และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นในส่วนที่เอาประกันภัยไว้ ผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

โมฆียะ

การเกิดความบองในการทำสัญญาเช่น ไม่ระบุความจริง ซึ่งจะมีผลให้สัญญานั้นไม่เกิดขึ้น และไม่สามารถนำมาใช้ได้

หนังสือคุ้มครองชั่วคราว

เอกสารที่บริษัทประกันภัยออกให้กับผู้เอาประกันภัย เพื่อตกลงให้ความคุ้มครองชั่วคราวและผลคุ้มครองจะสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทออกกรมธรรม์ ให้แล้วหรือครบระยะเวลาคุ้มครองตามที่ระบุไว้ ในหนังสือหรือบริษัทปฏิเสธการรับประกันภัย

วิธีการชำระเงิน
ร่วมมือกับ

00017/2559

ติดต่อแฟ้รงค์

Frank

ประกันรถยนต์

เดินทาง

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จ่ายผ่านช่องทางอื่น
จ่ายผ่านเคาท์เตอร์
จ่ายผ่าน ATM หรือออนไลน์ แบงค์กิ้ง

ร่วมมือกับ

ออกกรมธรรม์โดย
รับรองความปลอดภัยโดย
ภายใต้การควบคุมจาก
8th Floor, Sethiwan Tower,139 Pan Rd. Silom, Bangrak 10500 Bangkok, Thailand • Frank Insurance Broker (Thailand) Co. Ltd., is trading as Frank.co.th
OIC license for non-life insurance registration number : 00017/2559 • DBD registration number 0105559056161
All Frank.co.th products are underwritten by Bangkok Insurance