กรมธรรม์

เอกสารซึ่งออกโดยผู้รับประกันภัย (The insurer) โดยมีข้อความตรงกับความประสงค์ในใบคำขอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปซึ่ง ระบุถึงสาระสำคัญของข้อตกลง เงื่อนไข และความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย

การต่ออายุ

การดำเนินการเพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อเนื่องสืบไปจากวันที่กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ

การเสื่อมราคา

การลดลงของมูลค่าทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

การรับประกันภัย

กระบวนการที่บริษัทประกันภัยใช้ในการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธกรมธรรม์

ข้อกำหนดต่อท้าย

ข้อกำหนดใหม่ต่อท้ายกรมธรรม์มาตรฐานระบุเงื่อนไขในการเพิ่มประโยชน์ หรือข้อจำกัดใดๆ นอกเหนือจากกรมธรรม์มาตรฐาน

ความคุ้มครองการชน

จ่ายสำหรับความเสียหายต่อรถของคุณโดยไม่คำนึงว่าใครคือผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะต้องจ่ายเงินสำหรับการซ่อมแซม หรือจ่ายตามมูลค่าจริงของรถคุณโดยหักค่าความเสียหายส่วนแรก

ความเสียหาย

ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย อันเกิดจากรถยนต์

คำขอเอาประกันภัย

ใบคำขอเอาประกันภัยเป็นเอกสารที่ทำขึ้นเพื่อแสดงความประสงค์ว่าจะเอาประกันภัยอย่างใดอย่างหนึ่งไว้กับผู้รับประกันภัย

ค่าความเสียหายส่วนแรก

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายเมื่อทำการเคลม ยิ่งจ่ายค่าความเสียหายส่วนแรกสูง ค่าเบี้ยประกันก็จะยิ่งถูกลง

ค่าเบี้ยประกัน

จำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อให้มีหรือรักษากรมธรรม์ประกันภัย คุณสามารถเลือกที่จะจ่ายปีละครั้งหรือผ่อนรายเดือนดอกเบี้ย 0%

ค่าสินไหมทดแทน

ความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ โดยความเสียหายดังกล่าว เป็นผลมาจากภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และมีจำนวนตามที่เสียหายจริง

ทุนเอาประกันภัยหรือจำนวนเงินที่เอาประกันภัย

จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นตามสัญญา

บาดเจ็บทางกาย

การบาดเจ็บทางกายภาพของบุคคลหนึ่ง

เบี้ยประกันภัย

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งใช้ให้กับผู้รับประกันภัย เนื่องจากสัญญาประกันภัยเป็นสัญญา ต่างตอบแทน ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัย และเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับประกันภัยก็อาจปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ได้ จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะชำระเบี้ยประกันภัยตามหน้าที่ของตน

ผู้รับประกันภัย

คู่สัญญาประกันภัย (โดยทั่วไปคือบริษัทประกันภัย) ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ผู้รับประกันภัยมีสิทธิในการรับเบี้ยประกันภัย และมีหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นตามที่ระบุไว้ในสัญญา ในการชดใช้นั้น อาจชดใช้เป็นเงินสด การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม หรือการหาของชิ้นใหม่มาแทนที่ได้รับความเสียหายก็ได้

ผู้รับประโยชน์

เป็นบุคคลภายนอกสัญญาที่มีสิทธิเข้ารับประโยชน์ในค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ผู้รับประโยชน์อาจ เป็นบุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยก็ได้ ในกรณีที่เป็นต่างบุคคล เมื่อมีผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยจะไม่มีสิทธิ รับค่าสินไหมทดแทนอีกต่อไป

ผู้เอาประกันภัย

คู่สัญญาประกันภัยซึ่งมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงต่อผู้รับประกันภัย ตลอดจนมีหน้าที่ชำระเบี้ย ประกันภัย และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นในส่วนที่เอาประกันภัยไว้ ผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

โมฆียะ

การเกิดความบองในการทำสัญญาเช่น ไม่ระบุความจริง ซึ่งจะมีผลให้สัญญานั้นไม่เกิดขึ้น และไม่สามารถนำมาใช้ได้

หนังสือคุ้มครองชั่วคราว

เอกสารที่บริษัทประกันภัยออกให้กับผู้เอาประกันภัย เพื่อตกลงให้ความคุ้มครองชั่วคราวและผลคุ้มครองจะสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทออกกรมธรรม์ ให้แล้วหรือครบระยะเวลาคุ้มครองตามที่ระบุไว้ ในหนังสือหรือบริษัทปฏิเสธการรับประกันภัย

ร่วมมือกับ

Frank

ประกันรถยนต์

เดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัตรเครดิต
จ่ายผ่านช่องทางอื่น
จ่ายผ่านเคาท์เตอร์
จ่ายผ่าน ATM หรือออนไลน์ แบงค์กิ้ง

ร่วมมือกับ

ออกกรมธรรม์โดย
รับรองความปลอดภัยโดย
ภายใต้การควบคุมจาก
8th Floor, Sethiwan Tower,139 Pan Rd. Silom, Bangrak 10500 Bangkok, Thailand • Frank Insurance Broker (Thailand) Co. Ltd., is trading as Frank.co.th
OIC license for non-life insurance registration number : 00017/2559 • DBD registration number 0105559056161
All Frank.co.th products are underwritten by Bangkok Insurance